Stock Photo - studenci

Stypendia finansowane z budżetu województwa pomorskiego za rok szkolny 2019/2020

Fot. © Depositphotos/shmeljov
06.07.2020
Krystian Zdziennicki
Krystian
Zdziennicki
AUTOR
Krystian Zdziennicki
Krystian
Zdziennicki
06.07.2020

Do 31 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2019/2020. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (także tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych), którzy w roku szkolnym 2019/2020 pobierali naukę w szkołach na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2019/2020 pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

 1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 2. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen:
  • w przypadku ucznia szkoły podstawowej – co najmniej 5,4,
  • w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej – co najmniej 5,2.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, zmienionej uchwałą nr 278/XXI/20 z dnia 26 maja 2020 r. (poniżej publikujemy jego wersję ujednoliconą).

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 2. wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu), wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę,
 3. podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu – podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia,
 4. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa”,
 5. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Do wniosku należy załączyć:

 1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad wystawione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (poniżej publikujemy OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, zawierające wyżej wspomniany wzór),
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2019/2020,
 3. w przypadku uczniów szkół artystycznych – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego wystawionego w roku szkolnym 2019/2020, zarówno ze szkoły ogólnokształcącej, jak i szkoły artystycznej,
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające realizację przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki w roku szkolnym 2019/2020,
 5. oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków,
 6. oświadczenie o lokalizacji szkoły – oświadczenie stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium i zostało zawarte w generatorze wniosków.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

w zakresie obsługi generatora wniosków:

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk