PROJEKT STYPENDIALNY
Stock Photo - studenci

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2019/2020

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
20.11.2019
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
20.11.2019

Zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej.

Informujemy, że 19 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2019/2020 wysokości oraz okresu wypłacania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2, oraz § 11 Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego Departament Edukacji i Sportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego (https://www.bip.pomorskie.eu/a,62501,ogloszenie-8119.html) umieścił wzory

Stypendysta zobowiązany jest w terminie do 27 listopada 2019 r. dostarczyć następujące dokumenty:

  • Oświadczenie uczestnika projektu nr 1 (zbiór: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020);
  • Oświadczenie uczestnika projektu nr 2 (zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
  • Zakres danych osobowych uczestnika projektu;
  • Deklaracja uczestnika projektu;
  • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
  • Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia (IPEU);
  • Formularz danych stypendysty.

Link do generatora dokumentów stypendysty:

https://programstypendialny.pomorskie.eu/index.php/survey/index/sid/371577/newtest/Y/lang/pl

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze, wydrukowane i podpisane dokumenty (jeden komplet) należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Z dopiskiem „Dokumenty Stypendysty 2019/2020″

Dla nauczycieli – opiekunów stypendystów w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” przygotowana została oferta szkoleniowa, dotycząca m.in. pomocy w opracowaniu IPEU (termin szkolenia: 25 listopada 2019). Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:

https://oferta.cen.gda.pl/oferta/planowanie-indywidualnej-sciezki-rozwoju-ucznia-zdolnego-3/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk