WSPÓŁPRACA Z NGO
Oferta na realizację projektu

Oferta na realizację projektu

Fot. ©Depositphotos/lilia
20.08.2019
Iwona Zielińska
Iwona
Zielińska
AUTOR
Iwona Zielińska
Iwona
Zielińska
20.08.2019

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęła oferta na realizację projektu pt. „Polacy nieprzeciętni – płk. Stanisław Dąbek – wystawa wirtualna", złożona przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją z siedzibą w Toruniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ wykonawczy – na podstawie art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.668 t.j. z dnia 12.04.2019 r.)- ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczenia wniosku na realizację zadania publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na okres 7 dni.

Zgodnie z art.19a ust.4 stawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wymaganego terminu Zarząd Województwa Pomorskiego rozpatrzy zgłoszone uwagi, a następnie podejmie stosowna decyzję. W przypadku braku uwag, zgodnie z art. 19a ust 5 ww ustawy, Zarząd Województwa podejmie uchwałę o celowości realizacji zadania, a następnie niezwłocznie zawrze umowę z oferentem.

Do pobrania:

Aktualizacja: 20 września 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 924/77/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 września 2019 r. Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie – Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją The International Centre For Information Management Systems and Services (ICIMSS), nie uznano celowości realizacji zadania pn. „Polacy nieprzeciętni – płk. Stanisław Dąbek – wystawa wirtualna” i nie zlecono jego wykonania.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk