Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2019/2020

Stypendia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” na rok szkolny 2019/2020

Fot. ©Depositphotos/fikmik
10.06.2019
Piotr Bojko
Piotr
Bojko
AUTOR
Piotr Bojko
Piotr
Bojko
10.06.2019

Do 15 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2019/2020. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba realizująca zadania opiekuna pedagogiczno-metodycznego określone we wniosku o dofinansowanie jednego z projektów tworzących Przedsięwzięcie strategiczne „Zdolni z Pomorza”. Lista opiekunów pedagogiczno- metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pomorskie.eu. Uwaga – powiat bytowski nie realizuje projektu wchodzącego w skład Przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”.

Wniosek o stypendium opracowywany jest dla Zespołu projektowego – grupy minimum dwóch uczniów wspólnie realizujących projekt konkursowy na potrzeby „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu albo w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

3) jest objęty wsparciem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK), a w konsekwencji jest uczestnikiem jednego z 19 projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z samorządami powiatowymi w ramach Przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza”;

4) aktywnie korzysta z form wsparcia oferowanych w Przedsięwzięciu strategicznym, co rozumiane jest jako łączne spełnienie następujących warunków:

a) posiadanie minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego lub uzyskanie pozytywnej opinii mentora w wypadku Ucznia objętego opieką mentorską,

b) udział w minimum jednej akademickiej formie wsparcia,

c) udział w minimum jednej regionalnej formie wsparcia.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” , stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego

Wskazane we wniosku warunki przyznania stypendium muszą być spełnione łącznie. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków wyświetlony zostanie komunikat. Pola wniosku oznaczone ” * ” są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości wpisania danych, w szczególności dotyczących danych osobowych ucznia (np. brak nr lokalu), odpowiednie pole wniosku należy wypełnić znakiem ” – „. Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach.

Wymagane do wypełnienia wniosku dane, które należy przygotować przed rozpoczęciem pracy z generatorem:

1. Dane wnioskodawcy (lista opiekunów pedagogiczno-metodycznych dostępna jest na portalu zdolnizpomorza.pomorskie.eu):

1) Nazwa wnioskodawcy (Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego w …),

2) Nazwa instytucji realizującej zadania LCNK (nazwa szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej),

3) Imię i nazwisko opiekuna pedagogiczno-metodycznego LCNK.

2. Dane opiekuna zespołu:

1) Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu,

2) (opcjonalnie) adres e-mail i nr telefonu nauczyciela – opiekuna zespołu.

3. Odrębnie dla każdego z uczniów tworzących zespół projektowy:

1) imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenia i zgody (pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego),

2) (w wypadku ucznia niepełnoletniego) imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych ucznia,

3) (opcjonalnie) dodatkowy adres e-mail i nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych ucznia,

4) dane ucznia: imię, nazwisko, PESEL, płeć,

5) adres zamieszkania ucznia: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, miejscowość, powiat, województwo,

6) dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu,

7) informację o typie szkoły i klasie, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019,

8) informację o objęciu opieką przez LCNK,

9) informację o objęciu opieką mentorską (jeśli dotyczy),

10) nazwę uczelni, na której realizowana jest opieka mentorska (jeśli dotyczy),

11) informację o posiadaniu minimum 60% frekwencji podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez LCNK,

12) informację o udziale w minimum 1 akademickiej formie wsparcia: typ formy wsparcia (spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), opieka mentorska, warsztaty tematyczne, e-learning), tytuł/temat/dziedzinę akademickiej formy wsparcia, datę akademickiej formy wsparcia,

13) informację o udziale w minimum 1 regionalnej formie wsparcia: typ formy wsparcia (naukowe konferencje uczniowskie, spotkania i warsztaty autorskie, obozy naukowe, liga zadaniowa, konkurs projektów), tytuł/temat/dziedzinę regionalnej formy wsparcia, datę regionalnej formy wsparcia,

14) informację o planowaniu pobierania nauki na terenie województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.

4. Dane projektu:

1) liczba członków zespołu projektowego,

2) tytuł projektu,

3) obszar dziedzinowy projektu (matematyczno-fizyczno-informatyczny, biologiczno-chemiczny, kompetencji społecznych).

5. Opis projektu konkursowego:

1) wymagane dane wskazane są we wzorze do pobrania (zgodnie z którym należy przygotować załącznik nr 3 do papierowej wersji wniosku):

a) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,

b) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT.

W celu złożenia wniosku należy:

1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

2. przygotować załącznik nr 3 do wniosku – „Opis projektu konkursowego”, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania:

1) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,

2) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT,

3. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);

4. wydrukować wniosek z załącznikami w 2 kopiach;

5. wydrukować „Opis projektu konkursowego” w 2 kopiach;

6. we wskazanych miejscach opatrzyć wniosek oraz załączniki do wniosku:

1) pieczęcią wnioskodawcy,

2) podpisem wnioskodawcy,

3) podpisem pełnoletniego ucznia, a w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisem rodzica/opiekuna prawnego (podpisy składane są odrębnie dla każdego z członków zespołu projektowego),

4) podpisem nauczyciela – opiekuna zespołu,

5) podpisem mentora (jeśli dotyczy).

7. jeden egzemplarz wniosku złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 lipca 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium Zdolni z Pomorza”.

8. zachować drugi egzemplarz wniosku u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o miejscu miejscu planowanego pobierania nauki w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium – stanowi integralną część wniosku;

Załącznik nr 2 do wniosku – informacja na temat objęcia opieką przez LCNK oraz aktywności Ucznia w ramach Przedsięwzięcia strategicznego, potwierdzona przez Wnioskodawcę – stanowi integralną część wniosku;

Załącznik nr 3 do wniosku – opis Projektu konkursowego, opracowany zgodnie z wzorem do pobrania:

1) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie DOCX,

2) wzór „Opisu projektu konkursowego” w formacie ODT,

Załącznik nr 4 do wniosku – opinia mentora – jeśli uczeń ma przyznaną opiekę mentorską – stanowi integralną część wniosku.

Do pobrania:

1) Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” , stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

2) Regulamin „Konkursu projektów” organizowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, załącznik nr 1 do regulaminu (wskazówki dla uczestników), załącznik nr 2 do regulaminu (harmonogram).

3) Wzór dokumentu stosowany w sytuacji, gdy liczba członków zespołu projektowego przekracza 10 os.: DOC, ODT.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Logotypy - Fundusze Europejskie, UMWP, UE

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk