Dłonie trzymające puzzle - Stock Photo

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2018/2019

Fot. ©Depositphotos/alphaspirit
21.11.2018
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
21.11.2018

Zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej.

Informujemy, że 15 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2. Na podstawie § 10 ust. 1 i 2, oraz § 35 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego Departament Edukacji i Sportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego (https://bip.pomorskie.eu/a,60432,ogloszenie-8818.html) umieścił wzory dokumentów wraz z listą Uprawnionych.

Stypendysta zobowiązany jest w terminie do 27 listopada 2018 r. dostarczyć następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
  • Formularz danych stypendysty;
  • Oświadczenie nr 1;
  • Oświadczenie nr 2;
  • Deklaracja stypendysty;
  • Zakres danych osobowych;
  • Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia;

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze, wydrukowane i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Z dopiskiem „Dokumenty Stypendysty 2018/2019″

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk