WSPÓŁPRACA Z NGO
Student piszący notatki - Stock photo

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Fot. ©Depositphotos/benis arapovic
30.08.2018
Monika Gawin
Monika
Gawin
AUTOR
Monika Gawin
Monika
Gawin
30.08.2018

Nabór ofert trwa od dnia 30 sierpnia 2018 r. do dnia 20 września 2018 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Wypełnienie formularza ofertowego możliwe jest wyłącznie poprzez platformę www.witkac.pl. – formularz ofertowy zostanie udostępniony w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Złożenie oferty następuje:

  1. w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl.termin złożenia oferty w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl upływa w dniu 20.09.2018 r.;
  2. w wersji papierowej, stanowiącej wydruk wersji elektronicznej – termin złożenia oferty w wersji papierowej upływa w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 15.45.

Wydrukowana wersja papierowa oferty powinna zostać opatrzona podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i złożona wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ. Zgodność wersji elektronicznej z papierową będzie weryfikowana wg sumy kontrolnej dokumentów.
O zachowaniu terminu złożenia papierowej wersji oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

UWAGA: Złożenie oferty wyłącznie w jednej ze wskazanych wersji równoznaczne będzie z jej odrzuceniem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały
nr 899/358/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich

Dodatkowych informacji udzielają:

  1. Iwona Zielińska – Departament Edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: i.zielinska@pomorskie.eu, tel. 55 32 68 855;
  2. Monika Gawin – Departament Edukacji i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – email: m.gawin@pomorskie.eu, tel. 55 32 68 419.

Dokumenty do pobranie na stronie BIP UMWP:

https://bip.pomorskie.eu/a,59966,ogloszenie-5618.html

Aktualizacja – 3.10.2018

Zarząd Województwa Pomorskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich, ogłoszony uchwałą nr 899/358/18 z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Link do ogłoszenia w BIP UMWP:
https://bip.pomorskie.eu/a,59966,ogloszenie-5618.html

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk