Młodzi ludzie skaczący na polanie - Stock Photo

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2018/2019

Fot. ©Depositphotos/ mandygodbehear
14.06.2018
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
14.06.2018

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu albo w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;
 3. w roku szkolnym 2017/2018:
 1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 26 pkt 9 regulaminu):
 • w VI, VII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
 • w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
 1. uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 2. uzyskał minimum 8 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §30 ust.1 regulaminu.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego – Dział II, Rozdział II – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę;
 4. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części VII wniosku: Oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego – podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia;
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 16 lipca 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium w ramach programu stypendialnego”.
 6. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;

Załącznik nr 2 do wniosku – oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń oraz wyboru opiekuna stypendysty;

Załącznik nr 3 do wniosku – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy;

Załącznik nr 4 do wniosku – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;

Załącznik nr 5 do wniosku – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Załączniki (za wyjątkiem załącznika nr 3) stanowią integralną część wniosku. Zarówno wniosek, jak i załączniki wymagają podpisu wnioskodawcy, nauczyciela opiekuna stypendysty bądź też pełnoletniego ucznia lub w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • Piotr Celmer – tel. (58) 32 68 425, e-mail p.celmer@pomorskie.eu;
 • Kamila Kargulewicz – tel. (58) 32 68 813; k.kargulewicz@pomorskie.eu;
 • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu – tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, e-mail des@pomorskie.eu.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk