STYPENDIA 2015/2016 i 2016/2017
Dzieci w szkole - Stock Photo

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2016/2017

30.11.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
30.11.2016

Zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej.

Informujemy, że 29 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2016/2017 wysokości oraz okresu wypłacania form pomocy w ramach przedsięwzięcia pomocowego „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.Na podstawie § 10 ust. 1 i 2, oraz § 35 Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego Departament Edukacji i Sportu publikuje wzory dokumentów wraz z listą Uprawnionych.

Wzory dokumentów potwierdzających udział w projekcie:

 • Oświadczenie nr 1
  Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych,
 • Oświadczenie nr 2
  Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
 • Oświadczenie nr 3
  Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014 – 2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie,

Do wglądu: Lista stypendystów.

Stypendysta zobowiązany jest w terminie do 7 grudnia 2016 r. dostarczyć następujące dokumenty:Zaświadczenie potwierdzające kontytuowanie nauki.

Osobiście do:

 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy
  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, lub
 • Departamentu Edukacji i Sportu przy ul. Długi Targ 1-7 w Gdańsku.

Drogą pocztową na adres (obowiązuje data stempla pocztowego):

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystość wręczenie stypendiów, która odbędzie się 14 grudnia 2016 roku o godz. 11.30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk