Uczeń przy tablicy - Stock Photo

Nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego

Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova
17.06.2016
Szymon Skura
Szymon
Skura
AUTOR
Szymon Skura
Szymon
Skura
17.06.2016

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu, o którym mowa wyżej prowadzony jest:

  1. dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończą co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwentów):

– jeśli w roku szkolnym 2015/2016 osiągnąłeś/osiągnęłaś tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim – możesz ubiegać się o przyznanie stypendium finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu) – skorzystaj z Elektronicznego formularza wniosku o przyznanie stypendium – szczegóły dotyczące złożenia wniosku TUTAJ;

  1. dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończą klasę VI szkoły podstawowej, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

– jeśli w roku szkolnym 2015/2016 osiągnąłeś/osiągnęłaś wysoką ogólną średnią ocen oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, a także wysoki wynik z ostatniego egzaminu zewnętrznego – możesz ubiegać się o przyznanie stypendium w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu) – skorzystaj z Elektronicznego formularza wniosku o przyznanie stypendium – szczegóły dotyczące złożenia wniosku TUTAJ.

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

W przypadku ucznia, który spełnia warunki do przyznania obydwu stypendiów należy wypełnić dwa wnioski – odrębnie dla każdego rodzaju stypendium, tzn. skorzystać z obydwu Elektronicznych formularzy wniosków.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy wypełnić wykorzystując elektroniczne formularze wniosków, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami lub przesłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Termin złożenia papierowych wersji wniosków upływa 15 lipca 2016 r.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk