STYPENDIA 2015/2016 i 2016/2017
Uścisk dłoni na tle Flagi Unii Europejskiej

Nabór Wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017

Fot. ©Depositphotos/ eddiephotograph
15.06.2016
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
AUTOR
Piotr Celmer
Piotr
Celmer
15.06.2016

Stypendia przyznawane są w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie Stypendiów oraz Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami Programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły ucznia. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
 3. w roku szkolnym 2015/2016:
  1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 26 pkt 10 regulaminu):
   1. w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,6,
   2. w gimnazjum – co najmniej 5,2,
   3. w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
  2. uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
 4. uzyskał minimum 60 % wartości maksymalnej wyniku sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub wyniku egzaminu gimnazjalnego (w zależności od ostatniego zakończonego etapu edukacyjnego ucznia).

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego – Dział II, Rozdział II – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę;
 4. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części VII wniosku: Oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego – podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia;
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do 15 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej”.
 6. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

 • Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 • Załącznik nr 2 do wniosku – oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał Uczeń oraz wyboru opiekuna stypendysty;
 • Załącznik nr 3 do wniosku – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy;
 • Załącznik nr 4 do wniosku – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia lub oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
 • Załącznik nr 5 do wniosku – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej Karty Dużej Rodziny dotyczącej ucznia lub oświadczenie o posiadaniu przez ucznia aktualnej Karty Dużej Rodziny – jeśli dotyczy;
 • Załącznik nr 6 do wniosku – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Załączniki (za wyjątkiem załącznika nr 3) stanowią integralną część wniosku. Zarówno wniosek, jak i załączniki wymagają podpisu wnioskodawcy, nauczyciela opiekuna stypendysty bądź też pełnoletniego ucznia lub w przypadku ucznia niepełnoletniego rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca) lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:
• Piotr Celmer – tel. (58) 32 68 425, e-mail p.celmer@pomorskie.eu;
• Joanna Wiśniewska – tel. (58) 32 68 813; j.wisniewska@pomorskie.eu;
• Kamila Kargulewicz – sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, e-mail des@pomorskie.eu.

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk