PROGRAM DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
Uczeń przy tablicy - Stock Photo

Nabór Wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova
15.06.2016
Szymon Skura
Szymon
Skura
AUTOR
Szymon Skura
Szymon
Skura
15.06.2016

Stypendia przyznawane są w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie Stypendiów oraz Nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami Programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym2016/2017 będzie kontynuował naukę;
 3. w roku szkolnym 2015/2016:
  1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

lub

 1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

lub

 1. w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej:
 • 5,7 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej,
 • 5,4 – w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum,
 • 5,2 – w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym obok Regulaminem udzielania stypendiów – Dział II, Rozdział I – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego” finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić Wniosek o przyznanie stypendium w elektronicznym formularzu wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu) i wydrukować co najmniej w jednym egzemplarzu;
 3. wydrukowany wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku;
 4. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu – podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia
 5. złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:

„Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Na potwierdzenie spełniania właściwych kryteriów oceny do wniosku należy dołączyć:

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia (stanowi część drukowanego formularza);
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy;
 4. zaświadczenia potwierdzające współpracę Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkoły zawierającego wpis o realizowanym indywidualnym programie lub toku nauki w roku szkolnym 2015/2016.

Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem Wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Proponujemy zachowanie kopii wysłanego wniosku, co ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 • Lidia Krajnik – tel. (58) 32 68 424, e-mail l.krajnik@pomorskie.eu;
 • Monika Gawin – tel. (58) 32 68 419; m.gawin@pomorskie.eu;
 • Kamila Kargulewicz – sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, e-mail des@pomorskie.eu.

– w zakresie obsługi generatora wniosków:

 • Szymon Skura – tel. (58) 32 68 418, e-mail s.skura@pomorskie.eu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk