Generator wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Generator wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Fot. ©Depositphotos/Vitaly Valua

Z dniem 1 października rozpoczynamy nabór o przyznanie stypendium dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2015/2016.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku.

Sposób ubiegania się o stypendium, terminy oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznane stypendium określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium).

Stypendium może być przyznane Studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. Jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
 2. Będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku, na który składany jest Wniosek,
 3. W roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek:
  1. Uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz
  2. Uzyskał Średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 października 2015 r.

Wypełnienie generatora wniosków w części dotyczącej weryfikacji warunków przyznania stypendiów będzie polegało na opisaniu osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych wg schematu przedstawionego w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Należy zatem przygotować właściwe dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć.

Aby przejść do Generatora wniosków proszę kliknąć w poniższy baner:

Link do generatora

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego”.

W zależności od sytuacji studenta, na potwierdzenie przedstawionych danych do wniosku należy załączyć:

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania Studenta,
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, zgodne z rodzajami potwierdzeń, o których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu,
 3. Zaświadczenia potwierdzające współpracę Studenta z organizacjami pożytku publicznego w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania tej organizacji – jeśli dotyczy,
 4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Studenta – jeśli dotyczy,
 5. Upoważnienie do potwierdzania zgodności z oryginałem kopii dokumentów załączanych do wniosku dla osoby, upoważnionej przez rektora uczelni albo dziekana wydziału, na którym studiuje Student albo osobę upoważnioną przez którąkolwiek z tych dwóch osób – jeśli dotyczy.

Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem rektor uczelni albo dziekan wydziału, na którym studiuje Student albo osoba upoważniona przez którąkolwiek z tych dwóch osób.

Informacji na temat naboru wniosków udzielają:

 • Lidia Krajnik, tel. 58 32 68 424
 • Monika Gawin, tel. 58 32 68 419
 • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854, des@pomorskie.eu

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków i uruchomieniu elektronicznego generatora wniosków została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Pomorskiego w sekcji „Ogłoszenia i komunikaty”: www.bip.pomorskie.eu.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk