Uczeń przy tablicy - Stock Photo

Ogólne zasady rekrutacji w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017.

08.09.2015
Szymon Skura
Szymon
Skura
AUTOR
Szymon Skura
Szymon
Skura
08.09.2015

Rozpoczęcie naboru wniosków na rok szkolny 2015/2016 w ramach „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017"

Nabór zakończony.


Podobnie jak w latach ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozpoczyna nabór wniosków na stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego. Elektroniczny generator wniosków zostanie uruchomiony najpóźniej w dniu 16 września 2015 r. Już teraz można się jednak zapoznać z zasadami przyznawania stypendiów i przygotować niezbędne dane oraz dokumenty.

Szczegółowe warunki, formy i zakres pomocy udzielanej przez województwo pomorskie uzdolnionym dzieciom i młodzieży określa Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, Rozdział II Stypendia i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017.

Stypendium może zostać przyznane Uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie kontynuował naukę;
 3. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy):
 1. w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
 2. w gimnazjum – co najmniej 5,0,
 3. w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 4,75;
 1. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5 spośród dwóch przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Wymagane załączniki do wniosku obejmują:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy;
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy;
 4. oświadczenie członka Rodziny wielodzietnej o składzie osobowym rodziny – jeśli dotyczy;
 5. oświadczenie członka Rodziny wielodzietnej o składzie osobowym rodziny wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka w rodzinie – jeśli dotyczy;
 6. kopię aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 września 2015 r. Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków i uruchomieniu elektronicznego generatora wniosków zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Pomorskiego w sekcji „Ogłoszenia i komunikaty”: www.bip.pomorskie.eu.

Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego

Informacji na temat „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 udzielają”.

 • Joanna Rydzewska-Pieczonka, tel. 58 32 68 425
 • Joanna Wiśniewska, tel. 58 32 68 813
 • sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu
  tel. 58 32 68 850, faks 58 32 68 854
  des@pomorskie.eu
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk