PROGRAM DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW
Uczeń przy tablicy - Stock Photo

Program wspierania uczniów uzdolnionych

Fot. ©Depositphotos/Maya Kruchenkova

Nabór zakończony 15 lipca 2015 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego, został przyjęty na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 902/XLII/14 z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców Województwa Pomorskiego.

W ramach programu stypendium lub nagrodę Marszałka mogą otrzymać:

 1. uczniowie szkoły podstawowej (który ukończył co najmniej czwartą klasę),
 2. uczniowie gimnazjum,
 3. uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży,
 4. absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, który ukończył tę szkołę w roku szkolnym, w którym składany jest Wniosek, pod warunkiem kontynuowania przez niego nauki;

Szczegółowe kryteria, według których oceniane będą wnioski określone są w:

Regulaminie udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 115/IX/2015 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2015 roku)

W celu wypełnienia Wniosku o przyznanie stypendium należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Formularz składa się z 7 części:

 • Część I – Dane osobowe ucznia
 • Część II – Dane szkoły
 • Cześć III – Weryfikacja warunków przyznania stypendium
 • Część IV – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu
 • Część V – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub jego zastępcę)
 • Część VI – Załączniki do wniosku
 • Cześć VII – Karta oceny wniosku

Zakres danych niezbędnych przy wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie stypendium:

 1. Dane Ucznia:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • adres do korespondencji;
  • data urodzenia;
  • PESEL;
  • telefon kontaktowy;
  • adres poczty elektronicznej;
  • województwo;
  • powiat;
  • gmina;
  • nazwa, adres i typ szkoły oraz klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek.
 2. Informacje potwierdzające osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek o przyznanie pomocy, dotyczące:
 3. uzyskanej średniej ocen;
 4. osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach.
 5. realizacji indywidualnego programu lub toku nauki;
 6. posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 7. zamieszkanie na terenach wiejskich;
 8. współpraca Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany Wniosek.
 9. Informacje potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, tj.:
 10. Podpis dyrektora szkoły potwierdzający dane zawarte we Wniosku.
 11. Zgoda pełnoletniego Ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie pomocy.
 12. Podpis pełnoletniego Ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.

Tryb złożenia wniosku:

 1. Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 2. Wydrukowany wniosek powinien zostać opatrzony pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem Wnioskodawcy, tj. dyrektora lub jego zastępcy, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 lub będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku;
 3. Pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia podpisuje Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu;
 4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 lipca 2015 r.: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:
  „Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.
 5. Proponujemy zachowanie kopii wysłanego wniosku, co ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia (stanowi część drukowanego formularza);
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy;
 4. Zaświadczenia potwierdzające współpracę Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;

Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem Wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 15 lipca (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:

„Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Prosimy również o zapoznanie się z:

 1. Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Uchwała nr 115/IX/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);
 3. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz.1346);

Nabór wniosków trwał do 15 lipca 2015 r. – NABÓR ZAKOŃCZONY

Informacji na temat „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” udzielają:

Joanna Rydzewska-Pieczonka, tel. 58 32 68 425, j.rydzewska@pomorskie.eu

Szymon Skura, tel. 58 32 68 418, s.skura@pomorskie.eu

sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, fax. 58 32 68 854,

des@pomorskie.eu

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Edukacji i Sportu pod numerem telefonu
58 32 68 850 lub adresem e-mail des@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk