O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 7 050 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 5 992 500,00 zł

Sprawy bieżące

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2020/2021

Fot. ©Depositphotos/shmeljov
Fot. ©Depositphotos/shmeljov

Do 31 lipca br. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021. Wsparcie przyznawane jest w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja".

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym na stronie Regulaminem przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja" stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego, zmienionej uchwałą nr 278/XXI/20 z dnia 26 maja 2020 r. (poniżej publikujemy jego wersję ujednoliconą).

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

1 w roku szkolnym 2020/2021 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
2 w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
3 w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 20 Regulaminu):
• w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5,
• w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,0;
4 w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;
5 uzyskał minimum 13 punktów obliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

W celu złożenia wniosku należy:

1 wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
2 po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
3 wydrukowany w dwóch egzemplarzach wniosek powinien zostać:
• opatrzony pieczęcią szkoły i pieczęcią dyrektora szkoły/zastępcy dyrektora szkoły oraz podpisany przez dyrektora szkoły/zastępcę dyrektora szkoły, w następujących punktach wniosku:
• potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez wnioskodawcę,
• załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń (§ 4 ust. 5 pkt 3 Regulaminu),
4 podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego, w następujących punktach wniosku:
• oświadczenia pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
• załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki (§ 4 ust. 5 pkt 1 Regulaminu),
• załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia (§ 4 ust. 5 pkt 5 Regulaminu) (jeśli dotyczy),
• załącznik nr 6 do wniosku – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (§ 4 ust. 5 pkt 6 Regulaminu) (jeśli dotyczy).
5 jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 31 lipca 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium w ramach programu stypendialnego". Drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 - oświadczenie o miejscu planowanego pobierania nauki przez ucznia;
Załącznik nr 2 - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego z roku szkolnego 2019/2020;
Załącznik nr 3
 - oświadczenie wnioskodawcy dotyczące lokalizacji szkoły, do której uczęszczał uczeń;
Załącznik nr 4 - potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad – jeśli dotyczy;
Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
Załącznik nr 6 - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy.

Wyżej wymienione oświadczenia (załączniki: 1, 3, 5, 6) stanowią integralną część wniosku i drukują się automatycznie wraz z wnioskiem.

Zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu kopie dokumentów załączanych do wniosku (załączniki: 2, 4, 6) potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca lub osoba wskazana przez wnioskodawcę.

Generator wniosków stypendialnych

Informacji na temat „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja" udzielają:

  • Piotr Celmer, tel. 58 32 68 425,
  • Kamila Kargulewicz, tel. 58 32 68 813,
  • Sekretariat Departamentu Edukacji i Sportu, tel. 58 32 68 850, fax 58 32 68 854, e-mail: des@pomorskie.eu

Do pobrania:

view szablon artykułu

Widok zawartości stron

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Izabela Weinberger, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk  

Logo RPO WP