O projekcie

Projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej - III edycja" jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym uczniowie branżowych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 7 050 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 5 992 500,00 zł

Sprawy bieżące

Stypednia w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” na rok szkolny 2020/2021 przyznane

Dziecko
Fot. ©Depositphotos/ gpointstudio

Informujemy, że 17 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania i ustalenia w roku szkolnym 2020/2021 wysokości oraz okresu wypłacania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja"
Na podstawie § 10 ust. 1 i 2, oraz § 11 Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja" stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/VIII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego zmienionej Uchwałą Nr 278/XXI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r. Departament Edukacji i Sportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego umieścił wzory dokumentów wraz z listą Uprawnionych.
 
Stypendysta zobowiązany jest w terminie do 27 listopada 2020 r. dostarczyć następujące dokumenty:
  • Oświadczenie uczestnika projektu nr 1 (zbiór: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020);
  • Oświadczenie uczestnika projektu nr 2 (zbiór: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
  • Zakres danych osobowych uczestnika projektu;
  • Deklaracja uczestnika projektu;
  • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
  • Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia (IPEU);
  • Formularz danych stypendysty.
 
Wydrukowane, wypełnione i podpisane dokumenty (jeden komplet) należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Edukacji i Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „DES-AW Dokumenty Stypendysty"
 
 
Dla nauczycieli – opiekunów stypendystów w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja" przygotowana została oferta szkoleniowa, dotycząca m.in. pomocy w opracowaniu IPEU (termin szkolenia: 24 listopada 2020 r.). Formularz zgłoszeniowy.
view szablon artykułu

Widok zawartości stron

POMORSKI PROGRAM POMOCY STYPENDIALNEJ

Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Piotr Celmer, tel.: 58 32 68 425
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Izabela Weinberger, tel.: 58 32 68 813
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,  
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk  

Logo RPO WP