Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

$image_alt

Rozpoczął się nabór Wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2015/2016 w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

W celu wypełnienia Wniosku o przyznanie stypendium należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Formularz składa się z 7 części:

 • Część I - Dane osobowe ucznia

 • Część II - Dane szkoły

 • Cześć III - Weryfikacja warunków przyznania stypendium

 • Część IV - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu

 • Część V - Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub jego zastępcę)

 • Część VI - Załączniki do wniosku

 • Cześć VII - Karta oceny wniosku

Zakres danych niezbędnych przy wypełnianiu formularza wniosku o przyznanie stypendium:

 1. Dane Ucznia:

  • imię i nazwisko;

  • adres zamieszkania;

  • adres do korespondencji;

  • data urodzenia;

  • PESEL;

  • telefon kontaktowy;

  • adres poczty elektronicznej;

  • województwo;

  • powiat;

  • gmina;

  • nazwa, adres i typ szkoły oraz klasa, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek.

 2. Informacje potwierdzające osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek o przyznanie pomocy, dotyczące:

  1. uzyskanej średniej ocen;

  2. osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach.

 3. Informacje potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, tj.:
  1. realizacji indywidualnego programu lub toku nauki;

  2. posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;

  3. zamieszkanie na terenach wiejskich;

  4. współpraca Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który jest składany Wniosek.

 4. Podpis dyrektora szkoły potwierdzający dane zawarte we Wniosku.

 5. Zgoda pełnoletniego Ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie pomocy.

 6. Podpis pełnoletniego Ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.

Tryb złożenia wniosku:

 1. Po poprawnym wypełnieniu formularza należy wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);

 2. Wydrukowany wniosek powinien zostać opatrzony pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem Wnioskodawcy, tj. dyrektora lub jego zastępcy, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 lub będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku;

 3. Pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia podpisuje Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu;

 4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 lipca 2015 r.: w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:
   „Wniosek o przyznanie formy pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego".

 5. Proponujemy zachowanie kopii wysłanego wniosku, co ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Załącznik nr 1 - oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia (stanowi część drukowanego formularza);

 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;

 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Ucznia – jeśli dotyczy;

 4. Zaświadczenia potwierdzające współpracę  Ucznia z organizacjami pożytku publicznego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;

Kopie dokumentów załączonych do Wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem Wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 15 lipca (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:


„Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego".

Prosimy również o zapoznanie się z:

 1. Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego (Uchwała nr 115/IX/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2015r.);

 2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 z późn. zm.);

 3. Rozporządzeniem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz.1346);

                         

Informacji na temat Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

w zakresie obsługi generatora wniosków:

view szablon artykułu