Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019

Przybory szkolne
Fot. ©Depositphotos/ Denis Pogostin

Do 16 lipca można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019. Wsparcie przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Celem programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego poprzez przyznawanie uzdolnionym dzieciom i młodzieży pomocy w formie stypendiów oraz nagród Marszałka Województwa Pomorskiego. Adresatami programu są uzdolnione dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych (a także ich tegoroczni absolwenci) zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuował naukę;
 3. w roku szkolnym 2017/2018:
  • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

lub

 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał tytuł finalisty lub laureata,

lub

 • w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej:
  • 5,7 - w przypadku ucznia i absolwenta szkoły podstawowej,
  • 5,4 - w przypadku ucznia i absolwenta gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu,
  • 5,2 - w przypadku ucznia i absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej albo ponadpodstawowej.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym obok Regulaminem udzielania stypendiów – Dział II, Rozdział I – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego" finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego.

 

W celu złożenia wniosku należy:

 1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukowany w 2 kopiach wniosek opatrzyć pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia – w Części – Potwierdzenie danych zawartych we wniosku przez Wnioskodawcę;
 4. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu – w Części Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu - podpis składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia;
 5. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 16 lipca 2018 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium z budżetu województwa".
 6. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

 

Na potwierdzenie spełniania właściwych kryteriów oceny do wniosku należy dołączyć:

 1. Załącznik nr 1 (stanowi część drukowanego formularza) - oświadczenie o miejscu zamieszkania ucznia;
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów i olimpiad;
 3. Załącznik nr 2 (stanowi część drukowanego formularza) - oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia – jeśli dotyczy;
 4. zaświadczenie potwierdzające świadczenie przez ucznia wolontariatu na rzecz organizacji pożytku publicznego w roku szkolnym 2017/2018, wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściwej organizacji – jeśli dotyczy;
 5. zaświadczenie dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły ucznia zawierające wpis o realizowanym indywidualnym programie lub toku nauki w roku szkolnym 2017/2018.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem wnioskodawca (dyrektor szkoły lub jego zastępca).

Zachowanie kopii wysłanego wniosku ułatwi ewentualny kontakt podczas oceny formalnej wniosku.

 

 

Informacji na temat stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

- w zakresie obsługi generatora wniosków:

 

Do pobrania:

view szablon artykułu

KONTAKT

PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNYCH UCZNIÓW

     
Siedziba: Adres do korespondencji: Osoby do kontaktu:
Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Monika Gawin, tel.: 58 32 68 419
ul. Jana Augustyńskiego 2, Departament Edukacji i Sportu Katarzyna Biełuszko, tel.: 58 32 68 424
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, Krystian Zdziennicki, tel.: 58 32 68 457
e-mail: des@pomorskie.eu 80-810 Gdańsk